ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರಯೋಗ – ೨೦೧೦
ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿತ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ
ಸಂಗೀತ: ರವಿ ಮೂರೂರು

Ninasam Production – 2010
Based on the works of Kalidasa
Conceived & Directed by B.R. Venkataramana Aithal
Music: Ravi Mururu