ನೀನಾಸಮ್ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಭಾಸ
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಎಲ್‌ ಗುಂಡಪ್ಪ
ಸಂಗೀತ: ಗಣೇಶ್‌ ಮಂದಾರ್ತಿ, ಬಾರ್ಗವ ಕೆ ಎನ್
ನಿರ್ದೇಶನ: ಗಣೇಶ್‌ ಮಂದಾರ್ತಿ

A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2018.
Original: Bhasa
Kannada Translation: L. Gundappa‌
Music: Ganesh Mandarthi, Bhargava K N
Direction: Ganesh Mandarthi