ಮಂದಿ ಮದವಿ ಆಧಾರಿತ “ಹೊಸಸಂಸಾರ”
ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೧೯೯೬
ರಚನೆ: ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

“Hosasamsara” Based on Mandi madavi
Ninasam Tirugata – 1996
Written by Da.Ra. Bendre
Directed by Akshara K V