ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ
ಮೂಲ: ಡೆಡ್ಲಿ ಗೇಮ್
ಅನುವಾದ: ದಿ. ಸುಧೀಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಸದಾನಂದ್ ಸುವರ್ಣ

A presentation of Suvarna pratishtana, Mangaluru.
Male nilluvavarege
original: deadly game
translation: D Sudheendra
Direction: Sadanand Suvarna