ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೩ರ ಒಂದು ನೋಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೩ರಿಂದ ೧೯
ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ
ಸಹಾಯ: ಹಿವೋಸ್

Ninasam Samskriti Shibira 2013 – A Video Excerpt
October 13 to 19
Theme of the Course: Living with Traditions
Supported by: HIVOS