ಯು ಆರ್‌ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರವರ ಹಿಂದುತ್ವ ಆರ್‌ ಹಿಂದ್‌ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಪುಸ್ತಕ
ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನುವಾದ : ಕೀರ್ತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್‌ ಶಾನಭಾಗ
೧ ಜೂನ್‌ ೨೦೧೬

Hindutva or Hind Swaraj Book by U R Ananthamurthy
Translated from the Kannada by Keerti Ramachandra with Vivek Shanbhag
1 june 2016