ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೨-೧೩ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ರಚನೆ: ಎಂ.ಎಲ್. ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ ಗೌಡ
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್. ಬಡಿಗೇರ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2012-13
Playwright: M L Shrikantesha Gowda
Music: Arun Kumar M
Design and Direction: Manjunath L Badiger