ಜನಮನದಾಟ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಾಟಕ
ಶ್ರದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಣತೆ
ಮೂಲ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ
ಸಂಗೀತ , ನಿರ್ದೇಶನ: ತಂಡ

Janamanadata presents
Shraddha & Hanate
Original: Srinivasa Vaidya
Music, Direction: Team