ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮು
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಆ.ರಾ. ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಡಿ.ಎ. ಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2018-19
Original: Albert Camus
Translation: A.R. Mitra and D.A. Shankar
Music, Direction: Shwetharani H.K.