ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ – ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೫,
ಚಿಂತನೆ-ಪ್ರತಿಚಿಂತನೆ : ದಲಿತ ರಾಜಕೀಯ – ಬಿ.ಎಂ. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ

Ninasam Samskriti Shibira
October 2015
“Thinking-Counter Thinking: Dalit Politics”
B.M. Puttayya