ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ – ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೫,
ಚಿಂತನೆ-ಪ್ರತಿಚಿಂತನೆ : ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು
ಗಣೇಶ್‌ ಡೇವಿರವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ

Ninasam Samskriti Shibira
October 2015
“Thinking-Counter Thinking: Indian Languages”
Lecture By Ganesh Devy