ನೀನಾಸಂ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಆಂಟನ್‌ ಚೆಕಾವ್‌
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ ಸುತ್ರಾವೆ
ಸಂಗೀತ: ಶ್ವೇತರಾಣಿ ಹೆಚ್‌ ಕೆ, ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವೇತರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ

A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2018.
Original: Anton Chekov
Kannada Translation: Shrinivas V. Suthrave
Music: Shwetharani H K, Arun Kumar M
Direction: Shwetharani H.K.