ಕಂಸಾಳೆ – ನಮ್ಮಪ್ಪಾಜಿ ಮುದ್ದುಮಾದಯ್ಯನಿಗೊಂದ್ಸಾರಿ ಉಘೇ ಅನ್ರಪ್ಪ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಂಸಾಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮಪ್ಪಾಜಿ ಮುದ್ದುಮಾದಯ್ಯನಿಗೊಂದ್ಸಾರಿ ಉಘೇ ಅನ್ರಪ್ಪ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಪಮನ್ಯು

Kamsaale performance by Students of Ninasam Theatre Institute 2022-23 Nammappaaji Muddumaadayyanigondsala Ughe Anrappa
Direction: Karthik Upamanyu

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

Jangamada Hangiga Tanemba | ಜಂಗಮದ ಹಂಗಿಗ ತಾನೆಂಬ

https://youtu.be/vI7dFdHb-mk?si=vE7ct4PaLrp6J_a- ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೧೧-೧೨ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಗುಮ್ಮಳಾಪುರದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಯತಿಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ರಘುನಂದನ A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2011-12 A part of...