ಕೋಲಾಟ – ಅಯ್ಯಲವೂ ನೆಂಜತಿಲೆ | Kolata – Ayyalavu Nenjatile

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಯ್ಯಲವೂ ನೆಂಜತಿಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ: ಫಣಿಯಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಎಸ್. Kolata by Students of Ninasam Theatre Institute 2021-22 Ayyalavu Nenjatile Direction: Phaniyamma H.S.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

Jangamada Hangiga Tanemba | ಜಂಗಮದ ಹಂಗಿಗ ತಾನೆಂಬ

https://youtu.be/vI7dFdHb-mk?si=vE7ct4PaLrp6J_a- ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೧೧-೧೨ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಗುಮ್ಮಳಾಪುರದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಯತಿಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ರಘುನಂದನ A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2011-12 A part of...