ಕೋಲಾಟ – ರಾವೇ ರಾವುಕುನ್ನಕ್ಕೊ ರಾವೇರೆ…

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಾವೇ ರಾವುಕುನ್ನಕ್ಕೊ ರಾವೇರೆ…
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರುಣ ಕುಮಾರ ಎಂ.

Kolata by Students of Ninasam Theatre Institute 2022-23
Raave Ravukunnko Raavere…
Direction: Arun Kumar M.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related