ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ – ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೭,
ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗೊಂದು ಸಂವಾದ – ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ

Ninasam Samskriti Shibira – October 2017
“A Conversation with Gandhi”
Ramachandra Guha