ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು : ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ
೬ ಮಾರ್ಚ್‌ ೨೦೧೬

Way of expression in different art forms
Lecture by Akshara K V
6th March 2016