ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಭವಭೂತಿಯ ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತಂ
ಸಂಗೀತ: ಶಿಶಿರ ಕೆ ವಿ
ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2017-18.
Original: Bhavabhuti’s Uttararamacharitam
Music: Shishira K V
Translation and Direction: Akshara K.V.