ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಿ – ನೀನಾಸಮ್ ನಾಟಕಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ೨೦೧೬

ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೧೬
ಅತ್ತ ದರಿ ಇತ್ತ ಪುಲಿ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಹೈಸ್ನಾಮ್ ತೋಂಬಾ

Play: Atta Dari Itta Puli
Ninasam Tirugata 2016
Design, Music and Direction: Heisnam Tomba