ಬಾಬುಗಿರಿ
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ
ಬಾಬುಗಿರಿ ನಾಟಕ- ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ೭,೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೨
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಕೂರರ ೧೫೦ನೇ ಜನ್ಮಸತಾಬ್ದಿಯ ನೆನಪಿಗೆ

Babugiri
Music: Arun Kumar M
Direction: Akshara K V
Premiered on 7,8 January 2012
celebrating the 150th birth anniversary of Rabindranath Tagore