ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೬
ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬಿಂದುಮಾಲಿನಿ

Ninasam Samskriti Shibira 2016
A Music Concert by Bindumalini