ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೨-೧೩ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ
ಸಂಗೀತ: ಶಿಶಿರ ಕೆ ವಿ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2012-13
Playwright and Direction: Akshara K V
Music: Shishira K V