ನಟರಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ – ೨೦೦೦
ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ ಕಾರ್ಯ – ಕ್ರಮದ ದಾಖಲೀಕರಣ, ಹೆಗ್ಗೋಡು
ಅನಾಮಿಕ ಹಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್

Natarang Pratishthan – 2000
Documentation of the work process by B.V.Karanth in Heggudu
by Anamika Haksar and Kirti Jain