ನೀನಾಸಮ್ ನಾಟಕ

ಕಾಲ ಚಕ್ರ | ಆವೃತ್ತಿ ೨

https://youtu.be/crz0LEZ-hyA?si=2IHh8mhnXF_4CrFu ರಂಗ ಸಮೂಹ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ “ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಟಕ”ಕಾಲ ಚಕ್ರಎರಡಂಕದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಮೂಲ ಮರಾಠಿ : ಶ್ರೀ ಜಯವಂತ ದಳ್ವಿಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಕರ್ಕೇರಾವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ : ಶ್ರೀ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ : ಸಾಲಿಯಾನ್ ಉಮೇಶ...

ಕಾಲ ಚಕ್ರ | ಆವೃತ್ತಿ ೧

https://youtu.be/hKp1m84QYOs?si=2sZ7c3WBHcOykoBI ರಂಗ ಸಮೂಹ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ “ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಟಕ”ಕಾಲ ಚಕ್ರಎರಡಂಕದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಮೂಲ ಮರಾಠಿ : ಶ್ರೀ ಜಯವಂತ ದಳ್ವಿಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಕರ್ಕೇರಾವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ : ಶ್ರೀ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ : ಸಾಲಿಯಾನ್ ಉಮೇಶ...