https://youtu.be/D8F9tJ_ge-M?si=6kxYKFi9K9Nh1APQ ಪ್ರೊಥಿಯೂ-ತಿಪಟೂರು ಅರ್ಪಿಸುವ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.