ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಪ್ರಯೋಗ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಶೈಲಿ ಸತ್ಯು, ಮುಂಬಯಿ

Children’s plays by Students of Ninasam Theatre Institute 2019-20
Guidance: Shaili Sathyu, Mumbai