ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಮಹೇಶ್‌ ಎಲ್ಕುಂಚವಾರ್‌
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ : ಮಾರುತಿ ಶಾನಭಾಗ
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ವಿದ್ಯಾನಿಧೀ ವನಾರಸೆ (ಪ್ರಸಾದ್)

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2017-18
Original: Mahesh Elkunchawar
Kannada Translation: Maruthi Shanbhag
Music: Arun Kumar M
Direction: Vidyanidhee Vanarase (Prasad)