ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ, ಮಂಗಳೂರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್
ಮೂಲ: ಸ್ವದೇಶ್ ದೀಪಕ್
ಅನುವಾದ: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸಂಗೀತ: ವರದರಾಜ್
ನಿರ್ದೇಶನ: ಸದಾನಂದ್ ಸುವರ್ಣ

A presentation of Suvarna pratishtana, Mangaluru.
Court martial
original: swadesh Deepak
translation: Siddhalinga pattanashetty
Music: Varadaraj
Direction: Sadanand Suvarna