ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ: ತ್ರಿದೀಪ್ ಸುಹೃದ್

Ninasam Samskriti Shibira 2018
Inaugural speech by Tridip Suhrud