ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೩-೧೪ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಜಿ.ಬಿ. ಜೋಶಿಯವರ ‘ಪರಿಮಳದವರು’ ನಾಟಕವನ್ನಾಧರಿಸಿದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ, ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆ

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ರಘುನಂದನ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2013-14

Based on the play ‘Parimaladavaru’ by G.B. Joshi

Music: M P Hegade and Arun Kumar M

Design and Direction: Raghunandana