ದಾಖಲೀಕರಣ : ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ರುಸ್ತಮ್‌ ಭರೂಚ
ಪೌಲ ರಿಚ್ಮನ್‌
ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ

Documentation Challenges & Possibilities
Rustom Bharucha
Paula Richman
Akshara K.V.