ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೩-೧೪ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಮೂಲ: ಭಾಸ

ಅನುವಾದ: ಎಲ್. ಗುಂಡಪ್ಪ

ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ, ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆ

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜು ಕೊಡಗು

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2013-14

Original: Bhasa

Translation: L. Gundappa

Music: M P Hegade and Arun Kumar M

Design and Direction: Manju Kodagu