ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮
ಉಪನ್ಯಾಸ: ಕ್ಲಾಡ್ ಆಳ್ವಾರೆಸ್

Ninasam Samskriti Shibira 2018
Lecture by Claude Alvares