ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2016
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಡ್‌ ಅಲ್ವಾರಿಸ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸ

Ninasam Samskriti Shibira – 2016
October 2016
A Lecture by Claude Alvares on “Education vs Learning”