ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ – ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೬,
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ – ಕ್ಲಾಡ್‌ ಅಲ್ವಾರಿಸ್‌

Ninasam Samskriti Shibira – October 2016
“Education vs Learning”
Claude Alvares