ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೯
ಉಪನ್ಯಾಸ: ರುಸ್ತೊಂ ಭರೂಚ
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಮಾಧವ ಚಿಪ್ಪಳಿ

Ninasam Samskriti Shibira 2019
Lecture by Rustom Bharucha
Kannada Translation: Madhava Chippali