ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೯
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ: ಶಬನಮ್ ವೀರ್ಮಾನಿ

Ninasam Samskriti Shibira 2019
Demonstration by Shabnam Virmani