ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮
ಉಪನ್ಯಾಸ: ತ್ರಿದೀಪ್ ಸುಹೃದ್

Ninasam Samskriti Shibira 2018
Lecture by Tridip Suhrud