ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೪-೧೫ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ ಬೆಕೆಟ್‌ರ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿದ ರಂಗಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಸಂಗೀತ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಂಕರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2014-15
Based on the story by Samuel Beckett
Music, Design and Direction: Shankar Venkateshvaran