ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೧೫-೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ
ವಾಚಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ – ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೆ.ಜಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2015-16
Vachika vinyasa
Music: Arun Kumar M
Design and Direction: K G Mahabaleshwara