ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಗೇಬ್ರಿಯಲ್‌ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್‌
ಅನುವಾದ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ‌
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ ಆರ್‌ ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ್

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2017-18.
Based on: Gabriel Garcia Marquez’s novel “No One Writes to the Colonel”
Kannada Translation: Srinivasa Vaidya
Music: Arun Kumar M
Direction: B.R. Venkataramana Aithal