ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೪-೧೫ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ರಂಗಪ್ರಸ್ತುತಿ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ, ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ., ಮಂಜು ಕೊಡಗು
ಸಂಗೀತ: ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆ, ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ, ವಿದ್ಯ ಹೆಗಡೆ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2014-15
presentation of old and new kannada poetry
Direction: B.R. Venkataramana Aithal, Akshara K.V, Manju Kodagu
Music: M P Hegade, Arun Kumar M, Vidya Hegade