ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ: ಫಣಿಯಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಎಸ್.
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ, ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ

Kolata by Students of Ninasam Theatre Institute 2019-20
Concept and Choreography: Phaniyamma H.S.
background score: Arun Kumar M, Shwetharani H.K