ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೧೫-೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ
ಆಂಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ – ಕೋಲಾಟ
ವಿನ್ಯಾಸ: ಫಣಿಯಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಎಸ್.

Kolata by Students of Ninasam Theatre Institute 2015-16
Angika vinyasa
Concept and Choreography: Phaniyamma H S