ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ನಿರ್ದೇಶನ: ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2018-19
Original: William Shakespeare
Translation: Akshara K V
Music: Arun Kumar M
Direction: Vineeth Kumar M