ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೬-೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಶೇಕ್‌ಸ್ಪಿಯರ್‌‘ಮೆಷರ್ ಫಾರ್ ಮೆಷರ್’ ಆಧರಿಸಿದ ನಾಟಕ
ಸಂಗೀತ: ಶಿಶಿರ ಕೆ ವಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ
ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2016-17
Based on Shakespeare‘s ‘Measure for Measure’
Music: Shishira K V and Akshara K V
Kannada Translation and Direction: Akshara K V