ನೀನಾಸಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮರಾಠಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ
ಚಾರುದತ್ತ ಅಫಲೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೧೮, ೨೦೧೫

Ninasam Program
Marati Natya Sangeet Demonstration
by Charudatta Aphale
December 18, 2015