ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮
ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ, ಆಟ ಮಾಟ, ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಂದ ನಾಟಕ
ರಚನೆ: ವಸುಧೇಂದ್ರ
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ

Ninasam Samskriti Shibira 2018
A Play by Mahadeva Hadapada, Aata Maata, Dharwad
Written by Vasudhendra
Music: Arun Kumar M
Direction: Mahadeva Hadapada