ನೀನಾಸಮ್ ನಾಟಕ ೨೦೧೯
ಮೂಲ: ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ನ “ಎ ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್”
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
ಸಂಗೀತ: ಭಾರ್ಗವ ಕೆ ಎನ್
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್

Ninasam Play 2019
Original: William Shakespeare’s “A Midsummer Night’s Dream”
Kannada Translation: K.S. Nissar Ahmed
Music: Bhargava K N
Design and Direction: Iqbal Ahmed