ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೧೦-೧೧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಸು.ರಂ. ಎಕ್ಕುಂಡಿ ಅವರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ರಂಗಪ್ರಸ್ತುತಿ

ಸಂಗೀತ: ಶಿಶಿರ ಕೆ ವಿ

ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2010-11

An adaptation of poems by S R Ekkundi

Music: Shishira K V

Direction: Akshara K V